Wie we zijn

Hogelant is een kleinschalige vmbo-school in Amsterdam-Noord. We zijn een van de vier tussenvoorzieningen in Amsterdam. Dit zijn scholen die een structureel aanbod hebben voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, vaak door een opeenstapeling van problemen.

Leerlingen op Hogelant zijn veelal (nog) niet toe aan regulier onderwijs. Dankzij ons aanbod kunnen zij hier toch aan deelnemen en zichzelf optimaal ontwikkelen op cognitief én sociaal gebied.

Doel van ons onderwijs
Het doel van Hogelant is om de leerlingen in vier jaar te begeleiden tot en met het behalen van het mbo 1-entree-examen. Hierbij spelen, naast de schoolvakken, zaken als verantwoordelijkheid, burgerschap en zelfreflectie een grote rol. We leren de leerlingen dat zij onderdeel zijn van onze maatschappij. Zij hebben hier een rol in en nemen daar verantwoording voor.

Onze kracht
Onze kracht is de relatie met de leerlingen. Mensgerichtheid is ons belangrijkste speerpunt, waarvoor de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid, aangevuld met doorzetten en focus op ontwikkeling en welbevinden, leidend zijn.

Positieve benadering
Hogelant heeft een sterk team, dat bereid is om extra taken op zich te nemen. Leerlingen krijgen veel kansen en weten dat ze door de docenten gewaardeerd worden. We gaan altijd uit van een positieve benadering. Tijdens de lessen worden leerlingen die meer hulp nodig hebben extra ondersteund door middel van verlengde instructie of herhaling.

Structuur en veiligheid
De lessen worden gegeven aan de hand van een vaste structuur. Veiligheid door voorspelbaarheid is van groot belang, want dan weten de leerlingen waar ze aan toe zijn. Het pedagogisch klimaat is warm en veilig.

Extra ondersteuning
Hogelant heeft twee fulltime zorgcoördinatoren voor de onder- en bovenbouw, en werkt intensief samen met externe organisaties als de Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs (SJSO) en Ambulante hulp Thuis & Op School (ATOS), de begeleider passend onderwijs (BPO), het Ouder- en Kindteam (OKT), de leerplichtambtenaar en de schoolarts.

Hogelant is onderdeel van ZAAM, een interconfessioneel collectief van 23 scholen in Amsterdam en omstreken.

Onze leerlingen

Hogelant is een school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op onderwijskundig en/of sociaalpedagogisch gebied. Het gaat om:

  • leerlingen die met een vmbo-advies van de basisschool komen, maar leerachterstanden, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen hebben;
  • leerlingen die op een vmbo-locatie hebben gezeten, maar daar niet verder kunnen, vanwege sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen, meestal in combinatie met onvoldoende leerresultaten;
  • leerlingen van het vso, die zich daar zo positief ontwikkelen dat zij de intensieve ondersteuning, zoals het vso die biedt, niet meer nodig hebben.