Overzicht ondersteuning Hogelant

DE KRACHT VAN DE SCHOOL

Hogelant heef een krachtig en bevlogen team, dat de leerlingen vooropstelt. Elke leerling is uniek. Hogelant heeft eenduidige regels, waar elke medewerker zich aan houdt. Ook de leerlingen zijn bij het bedenken van omgangsregels betrokken. Zij maken zelf de Hogelant code.

Hogelant heeft een heel veilig pedagogisch klimaat en is zich sterk aan het ontwikkelen met betrekking tot de didactische vaardigheden van de docenten.

Het is een school van Kansen. Fouten maken mag, wel wordt er van de leerlingen verwacht dat zij leren van hun fouten.

Op Hogelant is ruimte voor persoonlijke levenswijzen, eigen meningen en initiatieven.

Hogelant heeft 4 cycli van 10 weken. De tiende week wordt gebruikt als een week waarin dat wat geleerd en dat wat niet in de boeken geschreven staat, ook praktisch uitgevoerd kan worden. Sprekers en bv voorlichtingen worden vooral in de 10e week gepland. Ook worden de ouders uitgenodigd om de voortgang te bespreken (bv rapport bespreking). Deze weken noemen wij “anders weken”.

 • Hogelant werkt met een duidelijke structuur en een eenduidig klassenmanagement.
 • Hogelant biedt uitdagend onderwijs, zowel binnen als buiten de school, daarbij werkt zij naar korte termijn successen, waarbij leerlingen het nut gaan inzien van de lesstof
 • Hogelant heeft een veilig leerklimaat, waarin successen worden gevierd, onze leerlingen kunnen trots zijn, kennen hun kwaliteiten en worden gestimuleerd door de docenten.
 • Hogelant leert de leerlingen vaardigheden zoals reflecteren, verantwoordelijkheid dragen en communiceren.

Voor leerlingen die na 2 jaar niet door kunnen schakelen naar een reguliere VMBO- school hebben wij een programma ontwikkeld, waarbij de leerlingen na 2 jaar (3e en 4e klas) een middelbaar beroepsonderwijs (MBO) diploma niveau 1 halen. Dit maakt de onze leerlingen net als de leerlingen die een VMBO-basis beroeps diploma halen, na hun carrière op het Hogelant door kunnen stromen naar een MBO-2 opleiding.

OVERZICHT VAN HET ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN DE SCHOOL

LEERWEG ONDER-STEUNING VMBO

Hoe werkt de school hieraan?
Leerweg onder-steuning vmbo

Hogelant is een school met leerlingen die extra ondersteuning geeft op sociaal emotioneel gebied en op leergebied. De klassen zijn klein. Hogelant kent een sterk mentoraat, Zorg coördinatoren ondersteunen het team en de leerlingen.  Leerlingen die dat nodig hebben kunnen ondersteuning krijgen van de BPO, een ATOS-medewerker en een gedragswetenschapper.

ONDERSTEUNING BIJ TAAL- EN REKENEN

Hoe werkt de school hieraan?
Taal
Het digitale programma NUMO wordt gebruikt ter ondersteuning van de taalontwikkeling en kan remediërend toegepast worden.

 • De lesboeken worden aangepast, wanneer het niveau van het leerjaar te moeilijk of makkelijk is. Daarnaast hebben wij voor leerlingen die moeite hebben met lezen de mogelijkheid om luisterboeken op de telefoons te programmeren.

Dyslexie
Leerlingen krijgen extra tijd bij toetsen.
Afhankelijk van de groepsgrootte en samenstelling kunnen opdrachten/toetsen voorgelezen worden.
De meeste leerlingen op Hogelant hebben moeite met spelling en begrijpend daarom krijgen alle leerlingen extra tijd bij toetsen Toetsen kunnen voorgelezen worden en binnen de programma’s van NUMO krijgen de kinderen die ondersteuning die zij nodig hebben uitgaande van hun niveau en hiaten.

Rekenen
Het digitale programma NUMO wordt gebruikt ter ondersteuning van de rekenontwikkeling en kan remediërend toegepast worden.
In de onderbouw kunnen alle leerlingen deelnemen aan High Dosage Tutoring, verzorgd door The Bridge Learing Interventions.

ONDERSTEUNING BIJ INTELLIGENTIE

Hoe werkt de school hieraan?
Meer- en hoogbegaafdheid
Voor meer- en hoogbegaafdheid is er geen extra ondersteuning

Disharmonische intelligentie
In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt een sterkte-zwakte analyse van het intelligentieprofiel beschreven (indien aanwezig) en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes beschreven. Indien nodig krijgen de leerlingen met een disharmonisch intelligentie profiel ondersteuning van de Begeleider Passend Onderwijs (BPO). Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan de executieve functies.

ONDERSTEUNING BIJ MOTIVATIE EN LEREN

Hoe werkt de school hieraan?
Motivatie en concentratie
4x per jaar zijn er “anders-weken”. Tijdens deze weken wordt een beroep gedaan op de talenten van de jongeren. Er zijn voorlichtingen, excursies en toneel lessen enz gepland.
In de onderbouw wordt in twee perioden 2 uur per week gewerkt aan de talenten van de leerlingen dmv keuze activiteiten. Docenten zijn op zoek naar succeservaringen van de leerlingen. Deze succesjes worden gevierd.
Leerlingen met zwakke concentratie, krijgen ondersteuning van de BPO. Er wordt gezocht naar een goede plaats in de klas, waar de leerling minder afgeleid wordt

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken
De leerlingen die moeite hebben met planning en organisatie, worden ondersteund door de BPO.

ONDERSTEUNING BIJ SOCIAAL-EMOTIONEEL FUNCTIONEREN

Hoe werkt de school hieraan?
Sociale vaardigheden
De mentor speelt een belangrijke rol in de begeleiding van de interactie tussen leerlingen/docent.

 • Binnen de school is er de mogelijkheid om ATOS begeleiding in te zetten.
 • Binnen de school is er de mogelijkheid om individuele en groepstrainingen in te zetten door de Opvoedpoli en ook de BPO kan ondersteunen bij de sociale vaardigheden

Angst en stemming (incl. faalangst)
In samenwerking met leerplicht en de schoolarts is er de mogelijkheid om

 • Een aangepast rooster te hanteren.
 • De mogelijkheid om een ATOS begeleider in te zetten
 • De mogelijkheid om de Opvoedpoli (behandeling en diagnostiek) in te zetten.

Omgaan met grenzen
Binnen school zijn er schoolregels en worden deze gehanteerd en consequent toegepast.

 • Binnen school worden consequenties/beloningen gehanteerd.
 • Ouders worden betrokken wanneer leerlingen grensoverschrijdend gedrag laten zien.
 • De school werkt samen met eventueel betrokken hulpverleners.

 

ONDERSTEUNING BIJ FYSIEKE EN ZINTUIGLIJKE BEPERKINGEN

Hoe werkt de school hieraan?
Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek

 • Voor slechtziendheid en slechthorendheid biedt de school nu geen ondersteuning. Wanneer er leerlingen aangemeld worden met een beperking, zal de school wel zoeken naar mogeijke ondersteuningsmogelijkheden, al dan niet in samenwerking met AB ers cluster 2 en 3
 • Voor leerlingen die moeite met sporten en bewegen is er de Topscore Fitclub.
 • Voor Beperkte belastbaarheid en leerlingen die chronisch ziek zijn zal de School in overleg gaan met (school) arts en betrokken hulpverleners om tot een goed plan te komen

 

ONDERSTEUNING THUIS EN VRIJE TIJD

Hoe werkt de school hieraan?
Ondersteuning thuis/vrije tijd

 • Aansluitend aan de schooltijden is er 4x per week de mogelijkheid om mee te doen aan topscore. Dit zijn sportactiviteiten die gefinancierd worden door de gemeente.
 • De ATOS-begeleiders kunnen ondersteuning bieden binnen de opvoeding en vrijetijdsbesteding.
 • De school heeft een samenwerking met de straatcoaches van Gemeente Amsterdam in het kader van veiligheid.
 • Twee keer per week zijn er jongeren werkers van Dock die activiteiten organiseren.
 • Ook werken wij samen met diverse externe ondersteuners.