Schoolplan

Met trots presenteren wij het schoolplan 2021-2025 van Hogelant vmbo mbo. Een plan waaruit onze ambitie blijkt. Ambitie om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden, aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zodat zij zich -met extra ondersteuning- optimaal kunnen ontwikkelen in een kleinschalige en veilige omgeving.

Het schoolplan beschrijft de visie, missie en doelen van de school, als ook het beleid dat de school voert op het gebied van onderwijs, zorg- en ondersteuning, en op niveau van organisatie. De inhoud van dit document wordt gebruikt bij het bepalen en bijsturen van de koers voor de komende vier jaar. Indien onderwijs- of maatschappelijke ontwikkelingen vragen om bijstelling van het beleid worden er aanpassingen gedaan en een gewijzigd plan opgesteld.

Het vorige schoolplan ging over de periode 2017-2021. Dit plan is geëvalueerd door de directie en managementteam (MT), hetgeen heeft geleid tot aandachtspunten voor het nieuwe plan. Door middel van gesprekken en brainstormsessies met collega’s en samenwerkingspartners, en met instemming van het schoolbestuur is het schoolplan 2021-2025 ontwikkeld.

Hieronder kunt u het resultaat van de beschreven werkwijze downloaden. Het plan is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad, die hebben ingestemd met de inhoud van het plan. Hiermee kon het schoolplan definitief worden vastgesteld door de directie en worden verzonden naar de opdrachtgever, de Onderwijsinspectie.

Schoolplan downloaden